22/07/14

אישור סוקר לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את שמו של הסוקר שהוצע לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי.
  2. שמו של הסוקר יישאר חסוי בפני המוסד.
  3. להקים ועדה שתלווה את המכללה לקראת הסמכתה להעניק את התואר בתוכנית.