30/11/14

אישור פרויקטים במסגרת שלב ב' בתוכנית לתמיכה במעונות

לאחר בחינת ההצעות שהוצעו במסגרת הקול הקורא הנוכחי להקמת מעונות וסקירת סטטוס המיזמים שאושרו בתכנית המעונות הקודמת, ולאחר תיאום עם אגף התקציבים באוצר, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  • קביעת תעריף מינימום לתקצוב מעונות בסך 30 אלף ₪ למיטה, בכל מיזם לו תינתן תמיכה תקציבית.
  • תינתן תוספת תקציבית גם עבור מיזמים שאושרו לתמיכה במסגרת התכנית הראשונה, להם אושר במקור תעריף נמוך מ-30 אלף ₪ למיטה.
  • מספר המיטות המקסימלי לתמיכה בכל מוסד ייקבע לפי מאפייני האזור והמוסד, בעיקר לפי האבחנה בין ערים גדולות או מחוץ להן, תוך התייחסות גם לאזור גאוגרפי ולמספר הסטודנטים. ככלל יעמוד על עד 500 מיטות בערים גדולות ועד 250 מיטות מחוץ לערים.

בערים הגדולות שבאזורי ביקוש שיא (לדוגמא תל אביב וירושלים) תישקל הרחבה עד 750 מיטות למוסד בהתייחס להיקף החיסכון בשכר הדירה, לגודל המוסד וליכולת ביצוע מוכחת.

  • לאחר בחינת כל ההצעות שהוצעו במסגרת הקול הקורא הנוכחי (פורסם באפריל 2014) מאושרת עקרונית תמיכת ות"ת בכל ההצעות שנמצאו עומדות בתנאי הסף, בהתאם למגבלת המיטות שנקבעה לכל מוסד. התמיכה תינתן בכפוף להוכחת כל התנאים ויכולת הביצוע במסגרת לוחות זמנים שיוגדרו.
  • עקרונית, תתאפשר חריגה מסוימת של התקציב הכולל לקול הקורא הנוכחי על חשבון הקול הקורא הבא שצפוי להתפרסם בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, צפוי כי חלק מהמוסדות לא יעמדו בתנאים למימוש התקציב כך שהיקף התקציב הכולל עשוי לפחות.
  • לאור קשיים ייחודיים שזוהו במוסדות בפריפריה, יוכל הצוות המקצועי בות"ת – לאחר בדיקה פרטנית של המודל ושל חסמים אובייקטיביים במיזם שמחוץ לאזור המרכז – לאפשר הגדלה נקודתית של התעריף עד 35 או 40 אלף ₪ למיטה בכפוף למימון משלים מהמוסד (מימון משלים בסכום של 5 מיליון ₪ או 10 מיליון ₪  למיטה בהתאמה).

האפשרות מיועדת לסיוע נקודתי ומוגבל בהסרת חסמים אופייניים מחוץ לאזור המרכז, היא אינה אוטומטית ונתונה לשיקול דעת ביחס לנתוני המיזם. גובה התוספת המרבי ייקבע באופן יחסי לפי מאפייני האזור, בין היתר על בסיס אשכול הפריפריה לפי הלמ"ס (תעריף 40 אלף ₪ יתאפשר באזור הממוקם במרחק מעיר ובפריפריה מרוחקת).