22/02/17

אישור פרויקט מעונות הסטודנטים ב-HIT – מכון טכנולוגי חולון

ביום 22.2.17 דנה ות"ת בבקשת המכללה הטכנולוגית חולון לתמיכת ות"ת בפרויקט המעונות, במסגרת תכנית המעונות השנייה של ות"ת, במסגרתה אושרה עקרונית השתתפות ות"ת להקמת מעונות סטודנטים, בכפוף לעמידה בהנחיות ות"ת הבוחנים את תמהיל הדירות, גובה שכר הדירה, בדיקה של הצמדה למדד, איזון תקציבי של הפרויקט ושיטת ההתקשרות של הפרויקט.

המכון הגיש לות"ת טיוטת הסכם עקרונות עם חברת "סולל בונה" במסגרתו תסולק התביעה של חברת עומרים כלפי המכון כשלב ראשון לקראת התקשרות עם "סולל בונה" שתאפשר את כניסתה לפרויקט.

ות"ת רושמת בפניה את חוות הדעת הכלכלית והמשפטית שהציג המכון לגבי סבירות העסקה, ובהתבסס עליהן היא רושמת את עמדת המכון כי אין מניעה כי הוא יחתום  על הסכם זה.

כן רושמת בפניה ות"ת כי במקביל המכללה תמשיך במו"מ מול סולל בונה על הקמת פרויקט המעונות, זאת בכפוף כאמור לעמידת המכון בהסרת כל תביעה מצד עומרים, העמדת סכום של 18.72 מיליון ₪ על-ידי המכון לטובת הקמת החניון ואישור הרשות המקומית כי בכך המכון סיים את חובו עבור הקמת חניון ועמידה בהנחיות ות"ת.

טיוטת הסכם ההמשך עם סולל בונה תועבר לאחר גיבושה לבחינת הצוות המקצועי בות"ת לפני החתימה.

בהתאם לתמהיל המוצע ולמספר המיטות שניתן לתמוך בפרויקט, התמיכה של ות"ת עבור פרויקט המעונות של המכון עומדת על 12.4 מלש"ח, אשר יועברו בהתאם להתקדמות הקמת המעונות בלבד, וישולמו רק בכפוף לעמידה בכל התנאים לעיל.

מובהר בזאת כי ביצוע ההחלטה בפועל מותנה בקיום ביקור ות"ת במכון והתרשמות החברים מחוסנו הכלכלי של המכון .