08/07/20

אישור פרסום והסמכה זמנית לשלוש שנים להעניק תואר ראשון במדעי המדינה ומדיניות ציבורית לאוניברסיטה הפתוחה במסגרת איגום קורסים. מסמך מס' 4744

  1. בישיבתה ביום 8.7.2020 דנה ות"ת במתן אישור פתיחה והסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון במדע המדינה ומדיניות ציבורית (במסגרת איגום קורסים)
  2. אין מניעה מבחינת ות"ת מן ההיבטים התקציביים, תכנוניים והעסקת הסגל, להמליץ למל"ג לאשר פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון במדע המדינה ומדיניות ציבורית באוניברסיטה הפתוחה.
  3. לאור האמור בחוות דעת תחום שכר וסגל, מתבקש הצוות המקצועי בות"ת לגבש מתווה הנחיות להעסקה נוספת לאוכלוסיית מרכזי ההוראה באוניברסיטה הפתוחה.

תוצאות הצבעה

6 – בעד פה אחד