31/05/16

אישור פרסום והרשמה / הסמכה לאוניברסיטה העברית בירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' גיורא רהב ופרופ' גדעון פישמן על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטה העברית לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית בקרימינולוגיה.
  3. 3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצת אותה בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי הענקת תואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה.
  4.   על  המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון בקרימינולוגיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על-ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי החברה או הרוח במוסד, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ז וזו של אחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
  6. לקראת שלב הסמכת האוניברסיטה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק תכנית הלימודים בשנית, בין היתר תוך התייחסות להערות הסוקר מיום 23.2.16, ובניהן: גיוס אנשי סגל ליבה נוספים וכן הבחנה בין קורסים קיימים בתוכנית הלימודים לתארים מתקדמים בקרימינולוגיה, לקורסים חדשים שיתקיימו במסגרת התואר הראשון.