13/11/18

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית לימודים בין-לאומית לתואר ראשון (B.A.) בלימודי ישראל רב-תחומיים

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' דבורה שמואלי וד"ר אריה קרמפף, על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת ות"ת מיום 31.10.2018 כי אין מניעה מהיבטים תקציביים שכר וסגל לאשר את פתיחת התוכנית.
  3. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר לאוניברסיטה העברית לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים הבין-לאומית לתואר ראשון (B.A.) בלימודי ישראל רב תחומיים, ולרשום אליה תלמידים.
  4. לחייב את האוניברסיטה העברית (כנהוג במל"ג) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי האוניברסיטה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בלימודי ישראל רב תחומיים, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק תואר זה. ב. אם האוניברסיטה העברית לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר, היא מתחייבת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת ביטחון" במסגרת התוכניות לתואר ראשון במדע המדינה, תואר ראשון בכלכלה או תואר ראשון בגיאוגרפיה-לימודים עירוניים המתקיימות באוניברסיטה העברית בירושלים.
  5. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".