26/05/20

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בהנדסת מכונות (Mechanical Engineering)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשותו של פרופ' ראובן שגב, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה במקצועית ולהעניק לאוניברסיטת אריאל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תזה (Sc.) בהנדסת מכונות (Mechanical Engineering).
  3. על האוניברסיטה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני עם וללא תזה (Sc.) בהנדסת מכונות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה או בהנדסה כימית, עם ההתאמות הנדרשות.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים. אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.