24/04/18

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בקוגניציה ומדעי המוח

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי  (B.Sc.) בקוגניציה ומדעי המוח ולרשום אליה תלמידים.
  3. עד לשלב ההסמכה, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הסוקרים כפי שפורטו בחוות הדעת המקצועיות.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון חד-חוגי  (B.Sc.) בקוגניציה ומדעי המוח וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת הסדר מנהלי, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.