12/02/19

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים ולרשום אליה סטודנטים.
  2. המוסד לא יקלוט יותר מ- 70 סטודנטים בתוכניות הנדסת נתונים עד ליישום בפועל של הגדלת הקמפוס הצפוני.
  3. עד לשלב ההסמכה, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הוועדה כפי שפורטו בדו"ח הוועדה המקצועית.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תואר ראשון בהנדסת מערכות מידע.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה".