23/05/17

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בניהול משאבי אנוש

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יואב גנזך ופרופ' אילן משולם על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק לאוניברסיטת בר-אילן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.A.) בניהול משאבי אנוש.
  3. על האוניברסיטה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על האוניברסיטה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי האוניברסיטה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בניהול משאבי אנוש וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך האוניברסיטה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי האוניברסיטה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון פנימית" (הסדר פנימי – השלמת תואר דו-חוגי עם כל אחד ממסלולי הלימודים להם שותפה המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה או השלמת תואר חד-חוגי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה), בהתאם להתחייבות האוניברסיטה.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.