16/10/18

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc./M.A.) עם וללא תזה בגרונטולוגיה – מדעי הזקנה

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  והחליטה לאמצה, כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' ישראל דורון על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני(M.Sc./M.A.) עם וללא תזה בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה ולרשום אליה תלמידים.
  3. לקראת שלב ההסמכה, תבחן התפתחות התוכנית בהתאם להמלצות הוועדה.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני(M.Sc./M.A.) עם וללא תזה בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תואר שני מחקרי בפקולטה למדעי החיים.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.