19/03/19

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות-אמנות חזותית, ולרשום אליה סטודנטים.
  3. לקראת שלב ההסמכה תתבקש האוניברסיטה להגיש דו"ח התפתחות בו תפרט את אופן יישום המלצות הוועדה המקצועית.
  4. לחייב את המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר שני ללא תזה (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות-אמנות חזותית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מוצע, על ידי המוסד, לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון פנימית" הכוללת החזר כספי מלא של שכר הלימוד, או לחילופין השתלבות בתוכנית הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה- במסלול העיוני (M.A.), בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.