16/11/21

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר-אילן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בפיזיקה חישובית קוונטית

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מאיר ניצן ופרופ' אלי אייזנברג על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטת בר אילן לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון ((B.Sc. בפיזיקה חישובית קוונטית (ComputationalPhysics Quantum), ולרשום אליה סטודנטים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר ראשון ((B.Sc. בפיזיקה חישובית קוונטית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מתחייבת אוניברסיטת בר אילן להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר ראשון בפיזיקה חישובית קוונטית "רשת בטחון" – בתוכנית הלימודים בפיזיקה ומדעי המחשב המתקיימת במוסד.
  5. לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות יישום המלצות הסוקרים.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"ג ולזו שאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.