12/09/17

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A./B.Sc.) בקוגניציה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אורי אשרי ולפרופ' יוסף גרודזינסקי על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A\B.Sc.) בקוגניציה ולרשום אליה תלמידים.
  3. עד לשלב בחינת ההסמכה הזמנית, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הסוקרים כפי שפורטו בחוות הדעת שהוגשו.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A\B.Sc.) בקוגניציה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת הסדר מנהלי, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.