19/03/19

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במתכונת חד-חוגית במדעי הנתונים

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במתכונת חד-חוגית במדעי הנתונים ולרשום אליה תלמידים.
  2. פתיחת התוכנית מותנית באישור מל"ג לבקשת אוניברסיטת חיפה לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במתחם נמל חיפה ומסמך המפרט לוחות זמנים מדוייקים כיצד ימצא פתרון למעבדות מחשב וכיתות מחשב נוספות.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת לפיה סטודנט שרשום לתוכנית יוכל לסיים את לימודיו בחוג שבו הוא רשום.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.1204 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.