16/11/21

אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי הנתונים

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון,  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אבי רוזנפלד ופרופ' מרק לסט על עבודתם ועל החוו"ד שהגישו.
  2. לאשר לאוניברסיטת תל אביב לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון ((B.Sc. במדעי הנתונים (Data Science), ולרשום אליה סטודנטים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר ראשון ((B.Sc. במדעי הנתונים, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מתחייבת אוניברסיטת תל אביב להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר ראשון במדעי הנתונים "רשת בטחון" - תוכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול או תוכנית הלימודים לתואר ראשון בסטטיסטיקה וחקר ביצועים המתקיימות במוסד.
  5. לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות יישום המלצות הסוקרים.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"ג ולזו שאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.