12/09/17

אישור פרסום והרשמה לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה"."