18/08/20

אישור פרסום והרשמה לאלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בחוות דעת הסוקרים שבחנו את בקשת המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי (ז'-י') והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות  כלהלן:

  1. להודות לפרופ' זהבית גרוס וד"ר ירון גירש על חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל-יסודי (ז'-י') (Informal education for the secondary school) במתכונת דו-חוגית, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי עדיין איננו מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל יסודי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל יסודי. ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל יסודי הוא מתחייב לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות הבין-מסלוליות הקיימות במכללה: תוכנית שפה וספרות ערבית, תוכנית לימודי אסלאם ותוכנית חינוך מיוחד. כאשר הסטודנט יהיה משולב מלכתחילה באחת מהתוכניות האלו כחוג שני נוסף לחינוך בלתי פורמלי.
  4. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתבקש המכללה להגיש לסוקרים דיווח על אודות תוכנית הלימודים שנפתחה. הסוקרים יתבקשו לבחון את התפתחות התוכנית ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה. הסוקרים יבחנו את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בחוות דעתם המסכמת מיום 23.7.2020.
  5. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".