18/08/20

אישור פרסום והרשמה לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בהנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' ערן שר, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך עם וללא תזה (M.Sc.) בהנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי  Master of Science in Energy and Power Systems Engineering with thesis and without thesisולרשום אליה תלמידים.
  3. לקראת שלב ההסמכה תיבדק התוכנית הלכה למעשה לרבות פרופיל הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית, סגל התוכנית, קפיצת המדרגה לתואר שני, עבודות/תזות של הסטודנטים, בחינות, והתפלגות הציונים בכל הקורסים.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי אפקה אינה מוסמך להעניק בשלב זה תואר מוסמך (M.Sc.) בהנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית הקיימת לתואר שני בהנדסת אנרגיה ללא תזה.
  6. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה".