18/02/20

אישור פרסום והרשמה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית (B.A. in Visual and Material Culture)

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' צוקרמן על הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה שבחנה את בקשת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית, ולאשר לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית (B.A. in Visual and Material Culture), ולרשום אליה תלמידים.
  3. פתיחת תוכנית הלימודים בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של 15 סטודנטים במחזור.
  4. לחייב את בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים עדיין איננו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית. ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית הוא מתחייב לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכנית לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית בעבורה הוא מוסמך להעניק את התואר.
  5. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  6. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תקף אישור פרסום ורישום לסטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".