11/04/19

אישור פרסום והרשמה לחמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) ללא תזה במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות מיום 11.4.2019 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אדם לפסטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק לחמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך בהוראה" (M.Teach) ללא תזה במסלול העל יסודי.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לחייב את חמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני "מוסמך בהוראה" למסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי במוסמך בהוראה. במקרה זה תוצע על ידי מכללת קיי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת התוכנית לתואר "מוסמך בהוראה" או בתוכנית הלימודים לתואר M.Ed. בהוראה ולמידה.
  5. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה, לרבות המבנה הכללי של תוכנית הלימודים, הקשר בין הרציונל לקורסים הנלמדים, מערך הסילבוסים וכן גיוס סגל צעיר ובעל מחויבות לתוכנית ולמוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.