26/05/20

אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה (Digital Medical Technologies)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' יובל שחר, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לתואר ראשון (B.Sc.) בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה ולרשום אליה תלמידים.
  3. לקראת שלב ההסמכה תיבדק התוכנית הלכה למעשה לרבות פרופיל הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית, סגל התוכנית, תכני הקורסים שנוספו, עבודות הסטודנטים, בחינות, תיקי הפרויקטים והתפלגות הציונים בכל הקורסים.
  4. על המכון הטכנולוגי חולון לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכון הטכנולוגי חולון אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המכון להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב או בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, במסלול ביו-הנדסה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה."