18/08/20

אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה במדעי המחשב

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' עמיהוד אמיר, על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאשר למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם וללא תזה (M.Sc.) במדעי המחשב (Computer Science), ולרשום אליה סטודנטים.
  3. לקראת שלב ההסמכה יתבקש המוסד להגיש דו"ח התפתחות בו יפרט את אופן יישום המלצות הוועדה המקצועית.
  4. לחייב את המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר שני עם וללא תזה (M.Sc.) במדעי המחשב, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מוצע, על ידי המוסד, לסטודנטים הלומדים בתוכנית במסלול ללא התזה "רשת בטחון פנימית" במסגרת התוכנית לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) בניהול טכנולוגיה, ו"רשת ביטחון חיצונית" עבור הסטודנטים במסלול עם התזה, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) במדעי המחשב של אוניברסיטת בר אילן, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.