18/08/20

אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשותו של פרופ' תימור מלמד, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכון הטכנולוגי חולון אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה (Electrical Engineering) על בסיס התוכנית הקיימת ללא התזה.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ללא תזה.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים. אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
  6. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.
  7. לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות יישום המלצות הוועדה המקצועית.