16/11/21

אישור פרסום והרשמה למכון הטכנולוגי חולון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי הנתונים

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:

  1. להודות לחברי הוועדה המקצועית בראשות פרופ' רוזנפלד על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
  2. לאשר למכון הטכנולוגי חולון לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה ((M.Sc. במדעי הנתונים (Data Science), ולרשום אליה סטודנטים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר שני ((M.Sc. ללא תזה במדעי הנתונים, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מתחייב המכון הטכנולוגי חולון להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני במדעי הנתונים "רשת בטחון" - תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בניהול טכנולוגיה המתקיימת במוסד.
  5. לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות יישום המלצות הסוקרים.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"ג ולזו שאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.