06/02/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) הפרעות בתקשורת, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יוסי אטיאס על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת ולרשום אליה סטודנטים.
  3. כתנאי לקיום התוכנית, על המכללה לפנות למומחה אשר ילווה את תוכנית הלימודים מתחילתה (רצוי מן המכללה האקדמית הדסה, המעניקה רשת בטחון חיצונית לתוכנית). המלווה יבחן את יישום תוכנית הלימודים בהפרעות תקשורת, ובמיוחד את תהליך רישום הסטודנטים וקבלתם, מתווה הקורסים, ויישום תהליך התרגול המעשי בתשתיות שהקימה המכללה.
  4. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 3.1.2018, תוכנית הלימודים תיפתח בכפוף לעמידה במינימום של 40 סטודנטים במחזור לימודים והמצאת הסכמים חתומים בין המכללה למוסדות המספקים מקומות להכשרה מעשית.
  5. המל"ג תמנה סוקר לבדיקת תוכנית הלימודים שנה לאחר הפעלתה.
  6. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  7. על המכללה האקדמית אחוה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה האקדמית אחוה אינה מוסמכת בשלב זה להעניק תואר ראשון בהפרעות בתקשורת, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה, בהתאם להתחייבות המוסד.
  8. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.