29/05/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י')

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהרון גבע-קלינברגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית אחוה אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית למסלול רב-גילאי (א'-י').
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לחייב את המכללה האקדמית אחוה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית למסלול הרב גילאי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי "בוגר בהוראה" בשפה וספרות ערבית. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" בשפה וספרות ערבית המתקיימת במכללה האקדמית לחינוך בית ברל.
  5. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה: הסילבוסים, סגל ההוראה, פרופיל הסטודנטים ומכלול ההערות אשר עלו בדו"ח הוועדה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.