18/06/19

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאמצה כלהלן:
1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גארי דיימונד על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. לאשר למכללה האקדמית אחווה לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני M.A.) ) עם וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות ולרשום אליה תלמידים.
3. לחייב את המכללה האקדמית אחווה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית אחווה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית אחווה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית שמשמעותה השלמת התואר במכללה האקדמית תל אביב יפו בתוכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית.
4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
5. לקראת שלב מתן ההסמכה הוועדה תבחן את בשלותה של התוכנית לקליטת מספר גדול יותר של סטודנטים.
6. לקראת שלב ההסמכה על המכללה לגייס סגל נוסף אשר מזוהה עם קהל היעד בתוכנית. כמו כן, תבחן רמת המעורבות של הסגל בתוכנית.
7. לקראת שלב מתן ההסמכה הוועדה תבחן האם מטרת התוכנית הושגה ועיקר הסטודנטים בתוכנית הנם מקרב אוכלוסיות בעלות מאפיינים תרבותיים ייחודיים או בעלי זיקה ברורה לעבודה עם האוכלוסיות אליהן התוכנית מכשירה.
8. עם תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית, תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה האקדמית אחווה, והתקדמות המוסד בנושאים השונים, לרבות נושא קהל היעד, סגל ההוראה, ותוכנית הלימודים, כמפורט בגוף ההמלצה.
9. בהתאם להחלטת הות"ת מיום 12.6.2019 לאור החשיבות התכנונית והצורך הלאומי בהכשרת פסיכולוגים קליניים באזור הדרום לאוכלוסיות מיוחדות ובהינתן הגרעון התקציבי המשמעותי הצפוי מהפעלת תוכנית זו עם מספר סטודנטים נמוך מ-25 במחזור, ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת התוכנית לשני מחזורים עם 15 סטודנטים בכל מחזור בכפוף לתנאים הבאים:
א. טרם פתיחת הרישום לתוכנית המוסד יציג מקור תקציבי למימון גרעון זה שאינו מתקציב המוסד השוטף, בין אם מעודפיו הצבורים של המוסד וביו אם מתרומה.
ב. טרם פתיחת הרישום לתוכנית המוסד יתחייב בפני ות"ת על המשך פעילות מאוזנת לפחות של המוסד בהינתן פתיחת התוכנית.
10. ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי לעקוב אחר מצבו הפיננסי של המוסד ולבחון את תקציב התוכנית לקראת הסמכת התוכנית ופתיחת המחזור השלישי.
11. פתיחת תוכנית הלימודים בפועל תותנה בהמצאה הסכמים חתומים בין המכללה האקדמית אחווה לבין מקומות ההכשרה.
12. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".