12/11/19

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רחל ארהרד על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית אחוה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 7.11.2019, אישור פתיחת תוכנית הלימודים כפוף למינימום של 27 סטודנטים במחזור אשר יביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".