04/04/17

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דן פלד ולפרופ' בני בנטל על עבודתם עד כה וחוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית.
  3. לקראת שלב הסמכת המכללה להעניק את התואר בתוכנית לבקש מהסוקרים לשוב ולבדוק את התוכנית ולהגיש את חוות דעתם המסכמת למל"ג.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני בכלכלה יישומית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון פנימית" (הסדר מינהלי – החזר מלא של שכ"ל בתוכנית), בהתאם להתחייבות המכללה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
  7. לקראת שלב ההסמכה הסוקרים יתבקשו לבדוק את עמידת התוכנית בדו"ח הוועדה הבינלאומית שיוגש בתחום הכלכלה.