18/06/19

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה בקרימינולוגיה קלינית

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרים והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה, בראשות פרופ' משה קוטלר, על הדו"ח שהגישה.
2. לאמץ את המלצות הוועדה ולאשר למכללה האקדמית אשקלון לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני עם תזה (M.A.) בקרימינולוגיה קלינית, ולרשום אליה תלמידים.
3. המל"ג מאמצת את החלטת ותת כי אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים ותחום שכר וסגל לפתוח את התוכנית.
4. לחייב את המכללה האקדמית אשקלון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני עם תזה (M.A.) בקרימינולוגיה קלינית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני עם תזה (M.A.) בקרימינולוגיה קלינית. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני עם תזה (M.A.) בקרימינולוגיה קלינית היא מתחייבת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני עם תזה בקרימינולוגיה קלינית "רשת ביטחון" של הסדר מינהלי – החזר מלא של שכר הלימוד.
5. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
7. פתיחת הלימודים בפועל מותנית בהמצאת הסכמים חתומים עם הגופים והמוסדות בהם תתקיים ההכשרה המעשית (פרטיקום).