06/03/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראה" במסלול היסודי

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של לפרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית בית ברל אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראה" במסלול היסודי.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לחייב את המכללה האקדמית בית ברל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני מוסמך למסלול היסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי במוסמך בהוראה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית בית ברל לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית לקראת תעודת הוראה במסלול היסודי ולקבל קרדיט מסוים, למי שיבחר להמשיך באחת מתוכניות ה M.Ed. במכללה.
  5. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה, לרבות הקמת מערך התנסות נפרד לתלמידי התואר השני.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.