06/02/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון בחשבונאות

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דן אלנתן על עבודתה והדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בחשבונאות (בשילוב מתכונת דו-חוגית בכלכלה).
  3. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון במתכונת דו-חוגית בחשבונאות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית גליל מערבי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  חיצונית במסגרת תוכנית הלימודים בחשבונאות המתקיימת במרכז האקדמי רופין.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".