14/01/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בליקויי למידה עם חינוך (Learning Disability with Education)

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח  ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' טלי היימן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלקויי למידה עם חינוך (Learning Disability with Education).
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד לציין  כי התואר אינו מקנה הסמכה לטיפול ואבחון של אנשים עם לקות למידה.
  5. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצה זו, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.)  בלקויי למידה במתכונת דו-חוגית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בלקויי למידה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכניות הקיימות במכללת גליל מערבי.
  6. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה: הסילבוסים, סגל ההוראה, ומכלול ההערות אשר עלו בדו"ח הוועדה.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.