18/02/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי (Education and Early Childhood Education from a Communal Perspective)

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מישיבתה ביום 14.1.2020 בנושא שבנדון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של ד"ר יאיר זיו על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי, וזאת בכפוף למינימום של 30 סטודנטים במחזור אשר יביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית בחינוך.
  5. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה, ובכלל זה: הלימה בין שם התוכנית לתכנים, למידה ספיראלית ומעמיקה של קורסים המשיקים לתחומים זהים, רשימות הקריאה והמטלות, מינוי יועץ אקדמי, סגל ההוראה ומכלול ההערות אשר עלו בדו"ח הוועדה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.