30/04/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול מערכות חינוך (Education System Management)

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' חן שכטר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול במערכות חינוך (Education System Management), לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. לאשר את בקשת המכללה לשנות את שם התוכנית ל"ניהול במערכות חינוך".
  4. להעלות את הציון הנדרש בעבודת הגמר ל-70 לפחות.
  5. מוצע למכללה ליצור לתוכנית זהות שתבוא לידי ביטוי בקורסים השונים ותייחד אותה לעומת תוכניות דומות במוסדות אחרים.
  6. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) בניהול מוסדות חינוך, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בניהול מוסדות חינוך. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת הסדר מנהלי (החזר כספי לימוד).
  7. לחייב את המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  8. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".