26/05/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בממשל וחברה אזרחית (Government and Civil Society Studies)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' שלמה מזרחי על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי (A.) בממשל וחברה אזרחית  (Government and Civil Society Studies ).
  3. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון דו חוגי (.A) בממשל וחברה אזרחית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית גליל מערבי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכניות הקיימות במכללה האקדמית גליל מערבי רב-תחומי מדע המדינה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".