18/08/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בניהול מידע וידע (Department of Information and Knowledge Management)

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 4.8.2020 בנושא שבנדון והיא החליטה לאמצה, כלהלן:

  1. 1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בניהול מידע וידע Department of Information and Knowledge Management ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית גליל מערבי אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר בניהול מידע וידע וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק (B.A.) ראשון דו-חוגי בניהול מידע וידע. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית גליל מערבי (B.A.) לתואר ראשון דו-חוגי לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית שמשמעותה השלמת תואר במסגרת כל תוכניות ביה"ס לניהול ובחוג הרב תחומי במכללה האקדמית גליל מערבי.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
  6. עם תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית, תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה האקדמית גליל מערבי, והתקדמות המוסד בנושאים השונים, לרבות נושא קהל היעד, סגל ההוראה, ותוכנית הלימודים, כמפורט בגוף ההמלצה.

7.         על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.