12/09/17

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול ארגוני שירות

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרות ולאשר למכללה האקדמית הדסה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים שני (M.A.) ללא תזה בניהול ארגוני שירות ולרשום אליה סטודנטים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית הדסה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית הדסה איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול ארגוני שירות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית הדסה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית – הסדר מנהלי להחזר שכר לימוד, בהתאם להתחייבות המוסד.
  4. על המכללה האקדמית הדסה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. עם תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תיבחן ההתפתחות בתוכנית הלכה למעשה, לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".