20/03/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' שמעון שפירו ופרופ' אשר בן-אריה על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית הדסה לפרסם את דבר תוכניות הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר ולרשום אליהן תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית הדסה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית הדסה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון בעבודה סוציאלית. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית הדסה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית שמשמעותה השלמת התואר במכללה האקדמית ספיר בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.
  4. תוכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית בקמפוס המח"ר תוכל להיפתח לפני מתן ההסמכה לתוכנית הלימודים בקמפוס הראשי, זאת בהתבסס על החלטת מל"ג מיום 27.9.2016 שעניינה המשך פעילות המכללה החרדית בירושלים, על מנת לאפשר המשכיות הפעילות באופן רציף וייחודי שנועד לתת מענה לסטודנטים חרדים בתחום העבודה הסוציאלית בירושלים במקום המכללה החרדית, כפי שהובהר בהחלטה בעניין.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".

 

ההחלטה תיכנס לתוקף בכפוף לכך שלא תהיה מניעה מבחינת ות"ת לפתוח את תוכניות הלימודים