16/11/21

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול, עסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.10.2021 בנושא שבנדון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' אפרת שר-צנזור ופרופ' רוני גבע, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית הדסה ירושלים לפרסם את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים (The Development of the Child with Special Needs) ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית הדסה ירושלים אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר שני (.M.A) ללא תזה בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.A.) בהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים. במקרה זה תוצע על ידי מכללת הדסה ירושלים לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית תואר שני במסגרת התוכניות של בית הספר הבינתחומי לבריאות, מדע וחברה של המכללה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. עם תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית, תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללת הדסה ירושלים, והתקדמות המוסד בנושאים השונים, לרבות נושא קהל היעד, סגל ההוראה, ותוכנית הלימודים, כמפורט בגוף ההמלצה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".