20/06/17

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בהוראת העברית כשפה שניה במסלול רב-גילאי (א'-י')

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מיה פרוכטמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת השפה העברית כשפה שנייה למסלול היסודי והעל-יסודי ולרשום אליה סטודנטים.
  3. לחייב את המכללה הערבית לחינוך בישראל – חיפה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" בהוראת השפה העברית למסלול היסודי והעל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים בהוראת העברית למסלול היסודי דו-חוגי או במסלול העל-יסודי דו-חוגי.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם), כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת שלב ההסמכה תיבדק התוכנית לרבות הנושאים הבאים:
  • היעדר חפיפה בין הקורסים השונים בתוכנית הלימודים.
  • הוספת קורס בנושא הערכה בהוראת העברית.
  • בחינה של שמות הקורסים והתאמתם לתכנים הנלמדים ובכלל זה הרשימות הביבליוגרפיות ועדכונן.
  • התאמת המדריכים הפדגוגיים ללוות את ההתנסות המעשית ובכלל זה ניסיון הוראה רלוונטי ו/או תעודת הוראה.
  1. לבקש את הוועדה להמשיך ללוות את התוכנית בבדיקתה עד לשלב ההסמכה.