29/05/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הערבית לחינוך – חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י')

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' נאסר בסל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בערבית למסלול רב-גילאי (א'-י').
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לחייב את המכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בערבית למסלול הרב גילאי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי "בוגר בהוראה" בערבית. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית והלומדים יוכלו להשתלב בלימודי המסלול היסודי דו-חוגי או על-יסודי דו-חוגי.
  5. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה: הסילבוסים, סגל ההוראה, פרופיל הסטודנטים ומכלול ההערות אשר עלו בדו"ח הוועדה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.