06/03/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי ארץ ישראל

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית כנרת לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בלימודי ארץ ישראל, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית כנרת (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) בלימודי ארץ ישראל, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.A.) בלימודי ארץ ישראל. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני (M.A.) בלימודי ארץ ישראל היא מתחייבת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני בלימודי ארץ ישראל "רשת ביטחון" במסגרת התוכנית לתואר שני בלימודי ארץ ישראל המתקיימת באוניברסיטת בר אילן.
  4. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".