20/03/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' עליזה פליישר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית כנרת לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה:

א.  ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן  אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות וקיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני בניהול תיירות ומלונאות. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית כנרת לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית שמשמעותה השלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בתוכנית הלימודים לתואר שני בניהול תיירות ומלונאות.

  1. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  2. לקראת שלב ההסמכה, על המכללה להכשיר או לגייס, אשת\איש סגל נוסף המתמחה בתחומי ניהול האירוח בכלל והמלונאות בפרט.
  3. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
  4. פתיחת התוכנית בפועל תותנה ברישום של מינימום 25 סטודנטים ישראלים עם אפשרות המרה ביחס של 3 סטודנטים ישראלים ל-2 סטודנטים מחו"ל.