12/02/19

: אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אריה רייכל ופרופ' אהרן צינר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית כנרת לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית כנרת (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית כנרת אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון בכלכלה וניהול. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית כנרת לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית שמשמעותה השלמת התואר במכללה האקדמית עמק יזרעאל בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".