18/02/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניתוח התנהגות (M.A. in Applied Behavior Analysis)

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' דרומי על הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה שבחנה את בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניתוח התנהגות, ולאשר למכללה האקדמית כנרת לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בניתוח התנהגות (M.A. in Applied Behavior Analysis), ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית כנרת (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) ללא תזה בניתוח התנהגות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בניתוח התנהגות. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני בניתוח התנהגות רשת הבטחון ללומדים בתוכנית זו תינתן על ידי המכללה האקדמית בית ברל במסגרת התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי, לחלופין מתחייבת המכללה האקדמית כנרת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני בניתוח התנהגות הסדר מנהלי של החזר שכר לימוד כ"רשת בטחון".
  4. המוסד יימנע מהטעיית הסטודנטים בכל הנוגע להסמכה מטעם הלשכה הבינלאומית להסמכת מנתחי התנהגות (Behavior Analyst Certification Board – BACB)."
  5. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".