08/08/17

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.Med.) במדעי הרפואה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' דב ליכטנברג על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי הרפואה (B.Sc. Med) במתכונת חד-חוגית, ולרשום אליה תלמידים.
  3. אישור הפרסום ייכנס לתוקפו בכפוף לאישור הצוות המנהלי לאחר שהמוסד יגייס איש סגל ליבתי, רופא בעל ניסיון קליני, רצויה מומחיות בפתולוגיה או בפרמקולוגיה.
  4. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.