06/03/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה, והיא מחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסה ירוקה ולרשום אליה סטודנטים.
  2. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  3. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסה ירוקה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול המתקיימת במוסד, בהתאם להתחייבות המוסד.
  4. לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.