16/11/21

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרים פרופ' שולי וינטנר ופרופ' תמי תמיר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב, ולרשום אליה סטודנטים.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מתחייב המוסד להעניק רשת בטחון פנימית ולקלוט את הסטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.)  בהנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.
  5. לקראת שלב ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות יישום המלצות הסוקרים.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"ג ולזו שאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.